Algemene voorwaarden cursussen/workshops

1. Inschrijving

 1. De betalingsplichtige schrijft in door middel van het sturen van een e-mail met onderwerp ‘inschrijving’ en in de e-mail voor- en achternaam, adres en telefoonnummer en verbindt zich daardoor voor deze cursus/workshop aan de nu volgende voorwaarden en bepalingen.

 2. Men schrijft zich in voor de gehele cursus/workshop, overeenkomstig het aantal lessen dat in de planning daarvoor aangegeven staat. Men dient zich vooraf in te schrijven om mee te kunnen doen.

 3. Het aantal dagen staat per cursus/workshop aangegeven. Cursus- of workshopdagen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of andere redenen die buiten de deelnemers liggen, worden zoveel mogelijk vervangen of ingehaald.

 4. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus/workshop blijft men inschrijfgeld verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van een deelnemer, met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring, kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van Roos Terra. Verzoeken hiertoe dient men schriftelijk te richten tot Roos Terra via e-mail adres contact@roosterra.nl.

 5. Bij tussentijdse opzeggingen die tot restitutie leiden wordt €12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien, na aanmaning, het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

2. Plaatsing

 1. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van inschrijving. Hoe eerder je je inschrijft, hoe groter de kans op plaatsing.

 2. Iedere cursus/workshop heeft een minimum aantal deelnemers. Mocht om welke reden dan ook een cursus/workshop niet kunnen starten, dan informeren we je uiterlijk 1 week voor de geplande aanvang van de cursus/workshop.

 3. Indien je, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, word je op een wachtlijst gezet. Wanneer er nieuwe data bekend zijn wordt er contact met je opgenomen.

3. Annulering

 1. Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van educatie die Roos Terra organiseert. Roos Terra gaat ervan uit dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

 2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus/workshop om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

 3. Wanneer je je hebt ingeschreven, houdt dit in dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden en dat je je hebt verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer je de inschrijving intrekt, moeten wij je annulering ten minste 24 uur * voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kun je richten aan contact@roosterra.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering van factuurnr. … (uw factuurnummer) betreffende cursus/workshop … (de cursus/workshop waarvoor je je hebt ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijf je vervolgens waarom je de cursus/workshop annuleert.

 4. Bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

 5. Wanneer je zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in je plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. Je dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur * voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kun je richten aan contact@roosterra.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Naam en datum van de cursus/workshop' en ‘i.p.v.’. In de tekst van de e-mail vermeld je je eigen naam en de naam van degene die in jouw plaats zal deelnemen aan de cursus/workshop.

 6. Roos Terra behoudt zich het recht voor om een cursus/workshop te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van Roos Terra, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus/workshop wordt geannuleerd door Roos Terra, krijg je het volledige bedrag dat je betaald hebt voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg een alternatieve cursus/workshop datum gepland.

 7. In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal Roos Terra, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van Roos Terra, kan een cursus/workshop in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. Roos Terra is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursus/workshopgeld of verplaatsing van de cursus/workshop.

*Wanneer je de inschrijving intrekt, moeten wij je annulering ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Als een cursus/workshop plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij je annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.

4. Aansprakelijkheid

5. Privacy

 1. Roos Terra gaat, conform de wetgeving AVG, zorgvuldig om met de gegevens van cursisten en zal deze niet gebruiken voor oneigenlijke doeleinden.

 2. Tijdens een cursus/workshop kunnen foto’s gemaakt worden ten behoeve van verslaglegging, social media, website en andere promotionele activiteiten. Met de inschrijving ga je, tenzij vooraf anders aangegeven, hiermee akkoord.

Roos Terra behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website en/of in de folder vermelde informatie.

Copyright © 2021, Roos Terra.